18 Μάι

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα συγκροτεί πενταμελή επιτροπή

Με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψηνάκη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης―Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’).
  3. Την ανάγκη συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

Aποφάσισε:

Α. Την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από τους:

  1. Καλπακίδη Θεόδωρο, δημοτικό σύμβουλο αρμόδιο σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
  2. Χέρτα Ίμμερβολλ, ιδιώτη κτηνίατρο
  3. Ιωάννη Μακρή, εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
  4. Μαρίνο Μπράμο, εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη».
  5. Γεώργιο-Μάριο Σταμούλη, εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη».

B. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή η οποία πρόκειται να συσταθεί με άλλη απόφαση Δημάρχου.